Fiske


Fiske

För 2021 så har administrationen förendras där den huvudsakliga förändringen består i två saker, dels så kommer en faktura att skickas ut till varje enskild fiskekorts innehavare med 30 dagars betaltid, betalas fakturan efter 30 dagar så utgår en påminnelseavgift om 60 kr, om betalning inte erlagts inom 14 dagar från första påminnelse så förverkas fiskekortet, inga vidare påminnelser kommer att skickas. Vid erlagd betalning så är ambitionen att ett fiskekort ska skickas ut inom 14 dagar brevledes till uppgiven postadress. Den andra saken är att priset på fiskekorten höjs till 700 kr per år from 2021. Dagkorten kostar fortfarande 100 kr, from 20201222 så tar vi endast swish till telefonnummer 070-321 59 25 som betalning. För att kunna fiska på dagkort krävs att detta görs i sällskap av ordinarie fiskekortsinnehavare. I meddelande rutan för swish uppges namn och fiskekortsnummer för den som är ordinarie fiskekortsinnehavare. För frågor gällande fiske eller fiskekort går det bra att mejla till oss, se kontaktuppgifter under länken kontakter.


Vi erbjuder fiskemöjligheter i Södra- och Norra Lisjön. Sjöarna är belägna i anslutning till Lisjö Säteri. Huvudsakligen fiskas gös, gädda och abborre.


Efterfrågan på fiskekort är och har under de senaste decennierna varit mycket stor. Försäljningen sker om ett begränsat antal kort vilket innebär att vi har en kölista. För att ställa dig i kö, kontakta oss på via e-post. Regler för fiske finner du här och på baksidan av ditt fiskekort.  Relger för gäster finner du här.


Växtodling och drift


Konventionell växtodling bedrivs inom driftsbolaget Lisjö Säteri AB. Denna är fördelad på tre driftsenheter spridda kring Surahammar. Företaget har specialiserat produktionen till tre huvudsakliga grödor, havre, korn och vete. Detta för att optimera nettot med rådande resurser. Delar av spannmålen används till djuren, medan den största delen går till avsalu. Av vallarealen som i sin helhet är lokaliserad till Lisjö med omnejd nyttjas större delen till grovfoderproduktion i form av hö och ensilage.


Lisjö Säteri  förfogar över en spannmålstork med en total lagringskapacitet på 2 800 ton, vilket gör att stora delar av skörden kan lagras och därigenom säljas vid en så optimal tidpunkt som möjligt.


På Lisjö  bedrivs också en omfattande animalieproduktion. Stor hänsyn tas till djuren och dess välmående. Tonvikten ligger på köttproduktion och uppfödning av dikalvar för att utnyttja de stora betesmarkerna i så stor utsträckning som möjligt och för att hålla ett öppet landskap. För att kunna möta marknaders krav på utbud och efterfrågan läggs mycket tid på att se framåt och försöka hitta nya vägar att gå för att snabbt kunna anpassa och utveckla verksamheten efter de krav som marknaden ställer.


David Edeen på Lisjö Säteri, ansvarar för driftsbolaget och dess ca 750 ha åker och betesmark.Växtodling och drift


Sådd med rapidsåmanskin.


Betesmarkerna intill herrgåden hålls öppna tack vare nötkreaturen.


Trösning hösten 2014 med Claas Lexion 480.


Tömning av tröska.


Fendt 724 med hö och halmpress.


Stängläggning av hö.

Växtoding

Idag bedrivs vallodling på en större dela av arealen som sedan säljs som foder i form av hö och hösilage.


Det är främst följande sädesslag som odlas på idag:

  • Vete
  • Korn
  • Havre
  • Majs
  • Raps
  • Vall (slåtter och frö)