Fiske


Fiske

Avhämtning av fiskekort för 2020 sker företrädesvis med betalning via BG 530-4340, där du anger namn, fiskekortsnummer och adress vid betalning. Avgiften är oförändrad. Fiskekort som betalas via BG sänds hem per post. Vid frågor, sänd en e-post till info@lisjo.se.


Vi erbjuder fiskemöjligheter i Södra- och Norra Lisjön. Sjöarna är belägna i anslutning till Lisjö Säteri. Huvudsakligen fiskas gös, gädda och abborre.


Efterfrågan på fiskekort är och har under de senaste decennierna varit mycket stor. Försäljningen sker om ett begränsat antal kort vilket innebär att vi har en kölista. För att ställa dig i kö, kontakta oss på via e-post. Regler för fiske   finner du här och på baksidan av ditt fiskekort.  Relger för gäster finner du här.


Växtodling och drift


Konventionell växtodling bedrivs inom driftsbolaget Lisjö Säteri AB. Denna är fördelad på tre driftsenheter spridda kring Surahammar. Företaget har specialiserat produktionen till tre huvudsakliga grödor, havre, korn och vete. Detta för att optimera nettot med rådande resurser. Delar av spannmålen används till djuren, medan den största delen går till avsalu. Av vallarealen som i sin helhet är lokaliserad till Lisjö med omnejd nyttjas större delen till grovfoderproduktion i form av hö och ensilage.


Lisjö Säteri  förfogar över två spannmålstorkar med en total lagringskapacitet på 2 000 ton, vilket gör att stora delar av skörden kan lagras och därigenom säljas vid en så optimal tidpunkt som möjligt.


På Lisjö  bedrivs också en omfattande animalieproduktion. Stor hänsyn tas till djuren och dess välmående. Tonvikten ligger på köttproduktion och kvighotell för att utnyttja de stora betesmarkerna i så stor utsträckning som möjligt och hålla ett öppet landskap. För att kunna möta marknaders krav på utbud och efterfrågan läggs mycket tid på att se framåt och försöka hitta nya vägar att gå för att snabbt kunna anpassa och utveckla verksamheten efter de krav som marknaden ställer.


David Edeen på Lisjö Säteri, ansvarar för driftsbolaget och har under de senaste åren drivit omläggingen till KRAV på ca 250 av gårdens  550 hektar åkermark. Växtodling och drift


Sådd med rapidsåmanskin.


Betesmarkerna intill herrgåden hålls öppna tack vare nötkreaturen.


Trösning hösten 2014 med Claas Lexion 480.


Tömning av tröska.


Fendt 724 med hö och halmpress.


Stängläggning av hö.

Växtoding

Idag bedrivs vallodling på en större dela av arealen som sedan säljs som foder i form av hö och hösilage.


Det är främst följande sädesslag som odlas på idag:

  • Vete
  • Korn
  • Havre
  • Majs
  • Raps
  • Vall (slåtter och frö)

Copyright © Lisjö Säteri All Rights Reserved